Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Gillis

Aanvraag tot tussenkomst formulier

De aanvraag tot tussenkomst via dit formulier verplicht de vzw SVK VERHAEGEN op geen enkele manier tot enige actie. Wij behouden ons het recht voor om er geen gevolg aan te geven. De aanvrager is zich bewust van het feit dat hij toelating geeft aan de vzw SVK VERHAEGEN om de eventuele gedane kosten bij hem te verhalen en dit volgens de geldende reglementen.